Alrm Cargo

בוטלו מס הקנייה והמכס לבסיסים למתאמי מושבי בטיחות לרכב לתינוקות

עד כה סווגו הבסיסים כאביזר לרכב החייב במס קנייה ומכס, שעה שמושבי הבטיחות היו פטורים ממס קנייה וממכס.

כדי להתאים בין מיסוי מושבי רכב לתינוקות לבין הבסיסים, הוחלט, בין השאר, בעקבות פנייה בנושא של עמותת בטרם, לבטל את מס הקנייה והתמ"א בשיעור של 19.2% ואת המכס בשיעור של 8%, שחלו עד כה על הבסיסים הללו, ולאפשר יבוא של הבסיסים בפטור ממס קנייה וממכס.
 

לקבלת הצעת מחיר