Alrm Cargo

ירידה של 7% בהיקף יצוא הסחורות והשירותים מישראל

יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2015 בכ- 57.5 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ- 10% לעומת 2014. ואילו יצוא השירותים הסתכם בכ- 34.5 מיליארד דולר, ירידה של כ-3% לעומת 2014.

רמזי גבאי, יו"ר מכון היצוא אמר: "נתוני היצוא של שנת 2015 מעידים על השנה הקשה שעברה על היצואנים הישראלים. ירידות נרשמו הן ביצוא הסחורות והן ביצוא השירותים, כשנקודת האור היחידה הייתה ביצוא ההייטק, שעלה בניגוד למגמה הכללית. נתונים אלה הם חלק מהמגמה המדאיגה על פיה שיעור הגידול של היצוא הישראלי קטן משיעור הגידול של הסחר העולמי, כשהשנה הגיעה תופעה זו לשיא - ביצוא הישראלי נרשמה ירידה בעוד שבסחר העולמי נרשמה עליה של כ- 2.2%. אנחנו חייבים לזכור כי היצוא הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי, וכי צמיחה ביצוא משמעותה הגדלת הפריון, צמיחת המשק הישראלי, תעסוקה איכותית וחיזוק הפריפריה. לשמחתי מקבלי ההחלטות מודעים לחומרת המצב ונרתמים לביצוע מהלכים לסיוע ליצואנים בהתמודדותם עם האתגרים הקשים בזירה הבינלאומית"

לקבלת הצעת מחיר