Alrm Cargo

אישורי משרד התקשורת

ייבאתם שני מחשבים ניידים או טלפונים סולולריים או כל פרט אחר שדורש תקשורת והדואר או חברות הקורייר לא משחררות לכם ללא אישור תקשורת?

 

חברת אלרם קרגו שילוח בינלאומי ועמילות מכס מתמחה בהגשת עזרה ליבואנים להגשת טפסים למשרד התקשורת לקבלת אישורים רלוונטים.

 

לחברת אלרם קרגו שילוח בינלאומי ועמילות מכס יש הידע והנסיון לאופן הפניה והגשת בקשות למשרד התקשורת לשם שחרור ציוד אלחוטי מהמכס, גם לסוחרים וגם לאדם פרטי שמביא עד 3 מכשירים בייבוא אישי.

 

* מתמחים באישור תקשורת למחשבים.

* מתמחים באישור תקשורת לגאג'טים.

* מתמחים באישורי תקשורת לרחפנים וכדו'.

הערות חשובות:

א. לא יאושרו טלפונים אלחוטיים ביתיים בתדר 900 מה"ץ או טלפונים בתדר 2.4 גה"ץ
הכוללים רכיב של 900 מה"ץ, או טלפונים מסוג DECT המותרים בארה"ב (DECT 6.0)
הפועלים בתחום תדרים 1920 מה"ץ עד 1930 מה"ץ.
ב. יאושר ציוד בטכנולוגית DECT הפועל בתדרים בין 1880 עד 1900 מה"ץ בלבד (ציוד
המותר באירופה) ולא יאושרו סוגים אחרים של ציוד DECT [כגון מארה"ב -DECT 6.0]
הפועלים בתחומי תדר אחרים.
ג. טלפונים ומודמים סלולאריים הכלולים בנספח א' ניתנים לשחרור מהמכס ביבוא אישי
של עד שלוש יחידות מאותו דגם, ללא צורך באישור פרטני של משרד התקשורת.

סוגי הפניות לאדם פרטי:

א.  רשימת טלפונים ומודמים סלולאריים שיש להם אישור סוג בישראל והם
מותרים לייבוא אישי.
ב. - בוטל.
ג. טופס בקשה לייבוא אישי עבור טלפון סלולארי או מקלט GPS
(שאיננו מאושר סוג בישראל).
ד. טופס בקשה לשחרור מהמכס בייבוא אישי, של ציוד אלחוטי שאיננו טלפון
סלולארי ולא מקלט GPS.
ה. טלפונים אלחוטיים ביתיים בתדרי 43/ 49 מה"ץ או DECT – יש לפנות למשרדנו לטיפול בנושא.
ו. ציוד תקשורת קווי – יש לפנות לאגף הנדסה ורישוי. 

סוגי הפניות לחברה:

א. דף מידע הגשת בקשה של חברה לשחרור מהמכס עבור מכשירים אלחוטיים
לניסוי, הדגמה, פיתוח, או ייבוא לצורך ייצוא.
ב. טופס בקשה של חברה לשחרור מהמכס של מכשיר אלחוטי המיועד להדגמה,
פיתוח, ניסוי, כוחות הביטחון, או לייבוא לצורך ייצוא.
ג. נטופס בקשה לאישור סוג/התאמה לייצור/ שחרור מהמכס לסוחר (לכל סוג ציוד
אלחוטי)
ד. טופס בקשה לייבוא דיבוריות שאינן אלחוטיות ו/או חלקי פלסטיק ו/או
חלפים לטלפון שאינם משדרים.
הבהרה
ייבוא של פריטים מסוג זה אינו מחייב אישור של משרד התקשורת. אולם באם היבואן
יידרש ע"י המכס להציג אישור של המשרד, עליו לפעול על פי ההנחיות שבנספח זה.
ה. ייבוא/מכירה/הכנסת ציוד לשטחי הרשות הפלשתינאית – נדרשת עמידה בתנאים
מיוחדים/

קיים מידע נוסף במשרדנו, דוגמאת:


א. תדרים המיועדים לשרותי אלחוט אזרחיים בישראל.
ב. כללי סחר בציוד אלחוטי הפועל לפי צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה).
ג. כללי השימוש בתדרים בתחומים 2.4 ו-5 גה"ץ .
ד. נוהל למתן אישור סוג לציוד קצה סלולארי בישראל.
ה. הסדר מיוחד לשחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח וכד'.

 

בחברת אלרם קרגו שילוח בינלאומי ועמילות מכס צוותים המתמחים בעבודה מול משרד התקשורת ונותן מענה לכל השאלות הקשורות בייבוא טובין המצריכים את אישורי משרד התקשורת.

 

נשמח לעמוד לשירותכם. 

 

​איתכם בכל עת בכל העולם חברת השילוח ועמילות המכס האישית שלכם - אלרם קרגו!

לקבלת הצעת מחיר